Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2020 г.

Решение №32-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с идентификатор 02748.18.333 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: В. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.