Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

34-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част  от парцел ХІ-245 в кв. 281 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.