Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

38-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 38-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за засаждане и отглеждане на Paulownia tomentosa за производство на биомаса, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни типове местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона “Рупите-Струмешница”.

Местоположение: имоти №015078 и №015077, местността “Черни лаки”, землище на с. Долна Крушица и №005052, №037038 и №037039, местността “Черни лаки”, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите-Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението