Съдържание

Посетители

В момента има 380  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

43-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на едноетажна дървена постройка», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №016104 в местността “Езерото”, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0002078 “Славянка” и BG0001028 “Среден Пирин – Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението