Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2020 г.

Общи:

1. Заповед №40/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служители , които имат достъп до системата за документооборот „АКСТЪР“.
2. Заповед №53/27.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на лица, подлежащи на обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията и нормативната уредба.
3. Заповед №61/05.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на администратор на достъпа на среда за междурегистров обмен Regix.
4. Заповед №64/10.03.2020 г. на директора на РИОСВ –Благоевград, с която се забранява достъп на външни лица в инспекцията и временно спиране на всички пътувания и командировки на служителите в обхвата на РИОСВ – Благоевград и на територията на страната.
5. Заповед №65/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград определяне на служител, който да изпълнява функцията „администратор-модератор“ на профила на РИОСВ – Благоевград на Платформата за достъп до обществена информация.
6. Заповед №66/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград определяне на служител, който да попълва данните в РИОСВ - Благоевград и да публикува информация в отворения формат на Портала за отворените данни.
7. Заповед №71/16.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се проведе инструктаж на всички работещи в инспекцията , във връзка с извънредното положение.
8. Заповед №73/30.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на мерки и действия за работа в инспекцията до отмяна на извънредното положение.

9. Заповед №80/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за утвърждаване на Вътрешните правила за предварителен контрол в инспекцията.
10. Заповед №83/28.04.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за изменение и допълнение на Заповед №64//10.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
11. Заповед №88/05.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител, който да предоставя информация към Единния информационен портал за COVID-19 към МС.
12. Заповед №182/10.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на отговорно лице, което да води и съхранява на хартиен носител актовата книга за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

13. Заповед №205/28.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител за въвеждане в ИСБК и РП.
14. Заповед №211/30.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за утвърждаване на „Харта на клиента“ на РИОСВ – Благоевград.
15. Заповед №250/27.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на Вътрешните правила за условията и реда за достъп до обществена информация в РИОСВ – Благоевград.
16. Заповед №252/31.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител, който да отговаря за официалната страница на инспекцията.
17. Заповед №253/31.08.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на служител по Закон за достъп до обществена информация.
18. Заповед №330/ 02.11.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на план за действие при усложнена зимна обстановка на РИОСВ-Благоевград за периода 2019/2020 г.
19. Заповед №380/02.12.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица, които да използват/слагат гриф „Вярно с оригинала“.
20. Заповед №406/18.12.2020 г.на директора на РИОСВ-Благоевград за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за отчетната 2021 г. на Община Сандански.