Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2020 г.

Опасни химичини вещества и смеси

1. Заповед №119/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, с права да упражнява контрол в случаите по чл. 25, ал.1,т.3-9,13,14,15-17а,27-31 и 33, както и чл.25,ал.2,т.1 от ЗЗВВХВС.
2. Заповед № 120/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да осъществява превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
3. Заповед № 121/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да съставя констативни протоколи по чл. 155, ал.1 и ал. 2 от ЗООС.
4. Заповед № 122/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да съставя актове за установяване на административни нарушения по Закона за опазване на околната среда