Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2020 г.

РИОСВ-Благоевград

Списък на издадените актове за 2020 година

     


Общи:

1. Заповед №40/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служители , които имат достъп до системата за документооборот „АКСТЪР“.
2. Заповед №53/27.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на лица, подлежащи на обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията и нормативната уредба.
3. Заповед №61/05.03.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на администратор на достъпа на среда за междурегистров обмен Regix.
4. Заповед №64/10.03.2020 г. на директора на РИОСВ –Благоевград, с която се забранява достъп на външни лица в инспекцията и временно спиране на всички пътувания и командировки на служителите в обхвата на РИОСВ – Благоевград и на територията на страната.
5. Заповед №65/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград определяне на служител, който да изпълнява функцията „администратор-модератор“ на профила на РИОСВ – Благоевград на Платформата за достъп до обществена информация.
6. Заповед №66/11.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград определяне на служител, който да попълва данните в РИОСВ - Благоевград и да публикува информация в отворения формат на Портала за отворените данни.
7. Заповед №71/16.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се проведе инструктаж на всички работещи в инспекцията , във връзка с извънредното положение.
8. Заповед №73/30.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на мерки и действия за работа в инспекцията до отмяна на извънредното положение.

9. Заповед №80/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за утвърждаване на Вътрешните правила за предварителен контрол в инспекцията.
10. Заповед №83/28.04.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за изменение и допълнение на Заповед №64//10.03.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.
11. Заповед №88/05.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител, който да предоставя информация към Единния информационен портал за COVID-19 към МС.
12. Заповед №182/10.07.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на отговорно лице, което да води и съхранява на хартиен носител актовата книга за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

13. Заповед №205/28.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител за въвеждане в ИСБК и РП.
14. Заповед №211/30.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за утвърждаване на „Харта на клиента“ на РИОСВ – Благоевград.
15. Заповед №250/27.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на Вътрешните правила за условията и реда за достъп до обществена информация в РИОСВ – Благоевград.
16. Заповед №252/31.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител, който да отговаря за официалната страница на инспекцията.
17. Заповед №253/31.08.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на служител по Закон за достъп до обществена информация.
18. Заповед №330/ 02.11.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за утвърждаване на план за действие при усложнена зимна обстановка на РИОСВ-Благоевград за периода 2019/2020 г.
19. Заповед №380/02.12.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за определяне на длъжностни лица, които да използват/слагат гриф „Вярно с оригинала“.
20. Заповед №406/18.12.2020 г.на директора на РИОСВ-Благоевград за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл.27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за отчетната 2021 г. на Община Сандански.

 

 


  "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
1. Заповед №75/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за сформиране на противопожарна група от служители на РИОСВ - Благоевград.
2. Заповед №76/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител за закупуване и доставка на храна и вода на участниците в гасенето на пожара с кола Е 8851 ВК през пожароопасния сезон 2020 г.
3. Заповед №77/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител, който да взаимодейства с ПБЗН.
4. Заповед № 78/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на дежурни телефони в РИОСВ - Благоевград, на които да се подават сигнали за опасност от възникване или за възникнали пожари на територията на защитените територии.
5. Заповед №79/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на шофьори на автомобил с регистрационен номер СА0825ХМ, които да са на разположение при пожар.
6. Заповед №104/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за съставяне на комисия, която да извърши оглед на предложеното за обявяване на защитено дърво.


„Превантивна дейност”

1.1. Заповед №125/22.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка за изпълнение в КР № 266-НО/2008г на Община Петрич за Регионалното депо.
2. Заповед №128/27.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място и по документи на производствена площадка, находяща се в село Бело поле по изпълнение на условията по Решение по ОВОС № БД-04/2010г.
3. Заповед №165/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка за изпълнение на условията в КР №130/2006г., актуализирано с Решение №130-НО-ИО-А1/2017г. на „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна.


"Управление на отпадъците"


Комплексни проверки

1. Заповед №16/24.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на хотел „Грийн Лайф Ски и Спа Ризорт Банско“, находящ се в гр. Банско, със седалище гр. София.
2. Заповед №19/29.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на площадка за събиране и третиране на отпадъци на „Ауто скрап“ ЕООД, с местонахождение землище на село Церово, местност „Поището“ общ. Благоевград.
3. Заповед №20/30.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Интерхотел Сандански“, находящ се в гр. Сандански, експлоатиран от „Интерхотел-Сандански-България“ АД, със седалище гр. София.
4. Заповед №22/31.01.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект хотел „Премиер Лекшъри Маунтайн Ризорт“, находящ се в гр. Банско, собственост на „Шелби България“ ЕООД, със седалище гр. Банско.
5. Заповед №25/03.02.2020 г.на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Оранжерия за отглеждане на зеленчуци“, находяща се в село Спатово, експлоатирана от ЕТ „Антон Тотев 92“ със седалище гр. Сандански.
6. Заповед №26/04.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект Оранжериен комплекс, местност „Падарката“,землището на село Хотово, стопанисван от „Либера естейт“ ЕООД, гр. София.
7. Заповед №28/06.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Ники метал“ ЕООД, находящ се в село Крупник, общ. Симитли.
8. Заповед №30/13.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за извършване на проверка на място на обект „Оранжериен комплекс“, находящ се в с. Левуново, местност „Киселица“, експлоатирана от „Ти Ер Си“ ООД със седалище с. Левуново, местност „Киселица“.
9. Заповед №35/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект : Хотел „Роял Валентина Касъл“ с. Огняново, общ. Гърмен, стопанисвана от ЕТ „Малинка Иванова – Валентина“ с. Марчево, общ. Гърмен.
10. Заповед №36/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „Бонана“ ООД, находяща се в гр. Петрич.
11. Заповед №37/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „Милия Джо“ ЕООД, находяща се в гр. Благоевград.
12. Заповед №38/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на „Мерите Клуб Хотел“, ноходящ се в землището на гр. Разлог, местност „Бетоловото“, ул. „Бойова Борика“, собственост на „Елерокс мениджмънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София
13. Заповед №39/24.02.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на Мандра, находяща се в поземлен имот №042005, землището на с. Марчево, общ. Гърмен, собственост на ЕГ“ЗП Георги Петканин“, със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Гърмен.
14. Заповед № 51/27.02.2020 г. на директора на РИОС-Благоевград да се извърши на проверка на място на обект : „Цех за ремонт на употребявани стартери и алтернатори и сглобяване на нови“, находящ се в гр. Благоевград, местност „Под Грамада-Ш.1“, експлоатиран от „Монеа Манифекчъринг“ ООД, със седалище и адрес на управление : гр. Благоевград.
15. Заповед №84/04.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Предприятие за производства на местни продукти“, експлоатирано от „Карол Фернандес Мийт“ ООД, със седалище гр. Благоевград, ул.“Димитър Солунски“ №1.16. Заповед №85/04.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД, с местонахождение в гр. Сандански.
17. Заповед №86/04.05.2020 г на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на ЕТ “Велес-Костадин Велев“, гр. Разлог, общ. Разлог.
18. Заповед №89/07.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : Млекопреработвателно предприятие гр. Разлог, стопанисвано от „Филипополис – РК“ ООД , гр.Пловдив.
19. Заповед №92/11.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект – Мандра, находяща се в поземлен имот №042005, землището на с. Марчево, общ. Гърмен, собственост на ЕГ“ЗП Георги Петканин“, със седалище и адрес на управление с. Огняново, общ. Гърмен.
20. Заповед №93/11.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на обект : „ Шивашки цех“, находящ се в гр. Сандански, експлоатирана от „Хариеса фешън“ ЕАД, със седалище гр. Сандански.
21. Заповед №95/14.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „ Бензиностанция „Сторос“,землището на с. Първомай, експлоатиран от „Сторос 2002“ ЕООД с. Първомай, общ. Петрич.
22. Заповед №101/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на обект: „Предприятие за производство на отоплителни системи“, находящо се в гр. Симитли, експлоатирано от „Марели системс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район „Люлин“, бл.821, ап.1.
23. Заповед №102/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД, находяща се в землището на село Дъбница, общ. Гърмен.
24. Заповед №103/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „Феникс – Неврокоп“ ООД, находяща се в землището на гр. Гоце Делчев.
25. Заповед №105/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Предприятие за преработка на мляко“, находящ се в село Годлево, общ. Разлог, експлоатирано от ЕТ „Векир-Радка Бележкова“, с. Годлево.
26. Заповед №124/22.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на метални конструкции“, находящ се в гр. Петрич, стопанисвано от „Стримона строй“ ЕООД гр. Петрич.
27. Заповед №126/26.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „АББ България“ – клон Петрич – „Предприятие за производство на компоненти и части ниско напрежение“, находящо се в гр. Петрич, ул.“Варна“ №1, експлоатирано от „АББ България“ ЕООД, със седалище гр. София.
28. Заповед №133/29.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „ПСОВ Благоевград“, експлоатиран от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград
29. Заповед №134/29.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на „Цех за производство на ковчези“, находящ се в Бивш стопански двор, с. Копривлен, експлоатиран от „Балксо“ ООД, със седалище гр. Гоце Делчев.
30. Заповед №135/29.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на „Цех за производство на антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия“, находящ се в гр. Гоце Делчев, експлоатиран от „Химтех-2003“ ООД, гр. Гоце Делчев.
31. Заповед №137/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Механичен, термичен и галваничен цех“, находящ се в землището на село Покровник – промишлена зона, експлоатиран от „26 май“ ЕООД, гр. Благоевград.
32. Заповед №138/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на „Жоси“ АД, находящ си в гр. Хаджидимово.
33. Заповед №139/01.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на „Производствена база“ на „Грома холд“ с. Бело поле, стопанисвана от „Агромах продакшън“ ЕООД, със седалище и адрес на управление “Производствена база на „Грома Холд“, с. Бело поле, общ. Благоевград.
34. Заповед №154/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект: „Предприятие за производство на водомери“, находящ се в гр. Петрич, експлоатиран от „Беласица“ АД , със седалище гр. Петрич.
35. Заповед №155/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на хотел „Роял Валентин Касъл“, село Огняново, стопанисван от ЕТ „Малинка Иванова-Валентина“, със седалище село Марчево, общ. Гърмен.
36. Заповед №156/22.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на производствен обект собственост на „Белла стил“ АД, находящ се в гр. Петрич.
37. Заповед №159/24.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на : „Предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за медицината и индустрията“, находящ се в индустриална зона „Боруна“ гр. Сандански, експлоатиран от „Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД, гр. Сандански.
38. Заповед №162/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект: „Инсталация за производство на дървени въглища по закрит способ“, находящ се в гр. Благоевград, Промишлена зона, стопанисван от „Росима чаркол“ ООД, гр. Благоевград.
39. Заповед №163/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Инсталация за производство на дървени въглища“, находящ се в местност „Старата гара“, землището на с. Крупник, общ. Симитли, стопанисвано от „Шаркол“ ЕООД, с. Крупник, общ. Симитли.
40. Заповед №164/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на сребърен лак за печки и камини“, находящ се в гр. Якоруда, стопанисван от „Орцето“ ЕООД, гр. Якоруда.
41. Заповед №172/03.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Канализационна система-ПСОВ гр. Разлог“, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград.
42. Заповед №173/03.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „ПСОВ “Звезда“, находящ се в с. Елешница, експлоатиран от „Екоинженеринг- РМ“ ЕООД, гр. София.
43. Заповед №174/03.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „Пирин текс“ ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев.
44. Заповед №175/03.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „СЕА КАРС“ ООД, находящ се в гр. Сандански.
45. Заповед №185/13.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Цех за производство но сребърен лак за печки“, находящ се в с. Краище, собственост на „МАО-2“ ООД, със седалище с. Краище.
46. Заповед №188/16.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „Рива 21“ АД, находящ си в гр. Петрич.
47. Заповед №189/16.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Биляна Нитуеър“ ЕООД, гр. Петрич.
48. Заповед №190/17.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка обект: „ Цех за производства на мебели“, находящ се в гр. Петрич, експлоатирано от „Фрина-КМ“ЕООД, със седалище гр. Петрич.
49. Заповед №192/20.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка за изпълнение на условията в КР №353-Н1/2012г. на Община Гоце Делчев за Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
50. Заповед №193/20.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на предприятие за производство на пластмасови изделия, находящ си в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, експлоатиран от „Нидекс“ ООД, гр. София
51. Заповед №195/20.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Бензиностанция „ОМВ“, находяща се в с. Чучулигово-ляво(посока София), експлоатирана от „ОМВ-България“ ЕООД.
52. Заповед №196/20.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Бензиностанция „ОМВ“, находяща се в с. Чучулигово-дясно (посока София), експлоатирана от „ОМВ-България“ ЕООД.
53. Заповед №202/22.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Цех за производство на пластмасови изделия за еднократна употреба“, находяща се в с. Зелен дол, експлоатирана от „Елдиес пласт“ ООД, гр. Благоевград.
54. Заповед №214/03.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „ТМСИ 1 и ТМСИ 2 с. Покровник“ , находящ се в село Покровник, експлоатиран от „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград.
55. Заповед №215/03.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „ТМСИ гр. Кочериново“ , експлоатиран от „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград.
56. Заповед №218/05.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Компресорна станция “Петрич“, находяща се в с. Рупите, общ. Петрич, експлоатиран от „Булгартранс“ ЕАД, гр. София.
57. Заповед №221/06.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на производствена площадка на „Бистрица-2002“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
58. Заповед №227/11.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за заличаване на „Инсталация за производство на волани“ с Регистрационен код BLG00081 към фирма „Протосулт“ ЕООД, находящ се в с. Белица.
59. Заповед №232/ 13.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на „Предприятие за производства на пластмасови изделия“, находящ си в село Копривлен, общ. Хаджидимово, експлоатирано от „Нидекс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София.
60. Заповед №238/ 21.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект: „Цех за обработка на скални материали“ , собственост на „БУМАР“ АД, гр. Сандански.
61. Заповед №239/ 21.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Производствена площадка за строителни инертни материали, бетон и бетонови изделия“ , експлоатиран от „ДГ строй“ ООД, с. Микрево.
62. Заповед №251/28.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка на място на „ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД, гр. Сандански.
63. Заповед №259/01.09.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Винарна“ , находяща се в с. Дамяница, общ. Сандански, експлоатирана от „Дамяница“ АД.
64. Заповед №260/01.09.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Винарска изба“ , находяща се в с. Хърсово, общ. Сандански, експлоатирана от „Винарска изба Вила Мелник“ ООД.
65. Заповед №268/11.09.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка за изпълнение на условията в КР №519 – Н0/2015г. на Община Разлог за Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
66. Заповед №272/15.09.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Предприятие за първична обработка на широколистна дървесина, производство на дъски и детайли за мебелната промишленост и производство на фурнир, шперплат и слоести детайли“, находяща се в гр. Симитли, експлоатирано от „Фурнир пласт“ ЕООД.
67. Заповед №280/25.09.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Биовинарна Орбелус“ , находяща се в с. Капатово, общ. Петрич.
68. Заповед №291/05.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект: Спортно – рекреационен комплекс , находяща се в м. „Мочура“, землището на Гоце Делчев.
69. Заповед №299/09.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, находящ се в село Капатово, общ. Петрич.
70. Заповед №303/12.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект : „Биовинарна Орбелус“ , находяща се в с. Капатово, общ. Петрич.
71. Заповед №307/16.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място „Цех за производство на обувки“, находящ се в с. Брезница, общ. Гоце Делчев, експлоатирано от „Вито 2005“ ООД, със седалище гр. Гоце Делчев.
72. Заповед №310/21.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект на „КРЕ“ ЕООД, находящ си в с. Катунци, общ. Сандански.
73. Заповед №327/30.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на място на обект „Шивашки цех“, находящ се в с. Марикостиново, експлоатиран от „Алфа котон“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Марикостиново, общ. Петрич.
74. Заповед № 339/06.11.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на Комплексно разрешително на „Карлсберг България“ АД, Пивоварна гр. Благоевград.
75. Заповед №345/11.11.2020 г. на директора на РИОСВ-Благоевград да се извърши проверка на обект на „КИОГ4 ЕООД, находящ си в гр. Благоевград и с. Изгрев.

 


 Атмосферен въздух


Опасни химичини вещества и смеси

1. Заповед №119/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, с права да упражнява контрол в случаите по чл. 25, ал.1,т.3-9,13,14,15-17а,27-31 и 33, както и чл.25,ал.2,т.1 от ЗЗВВХВС.
2. Заповед № 120/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да осъществява превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
3. Заповед № 121/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да съставя констативни протоколи по чл. 155, ал.1 и ал. 2 от ЗООС.
4. Заповед № 122/21.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне служител в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, дирекция „КОС“, който да съставя актове за установяване на административни нарушения по Закона за опазване на околната среда