Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„Бали – 72“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НЮ БАНСКО“ ООД

Инвестиционно предложение: “Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 02676.156.90 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПРОВЕНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на тир паркинг, мотел и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 65334.159.67 и 6334.159.68 в местността „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: н-ци на Мита Шаламанов

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 53326.500.91 (УПИ ІІ-56, кв. 8 по плана на курорт „Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ГЕЙТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана – 2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ПРОВЕНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тир паркинг, мотел и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 65334.159.67 и 65334.159.68 в местността „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на ОУП на община Благоевград за имот с идентификатор 04279.91.9, местност „Рибарниците“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“