Съдържание

Посетители

В момента има 307  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2020 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

документация за: ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20780.41.23, местност „Фусковица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград и отреждането за „Фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Община Сандански

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ – Сандански в поземлен имот с идентификатор 65334.212.634, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Аралдика България“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 53326.500.91 (УПИ ІІ-56, кв. 8 по плана на курорт „Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„Стиви фиш“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Р. Ф., Е. Т. И Х. Ф.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА С. М. К.

Инвестиционно предложение:“Изграждане на жилищни сгради в УПИ II (имот пл. № 341), кв. 8А по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград”