Съдържание

Посетители

В момента има 343  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ф. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пункт за годишни технически прегледи, смяна на масла и гуми, автомивка, кафене, магазин за хранителни стоки, офиси и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 18366.66.38 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГЕОТЕХМИН“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на 5 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6048, 02693.501.6049, 02696.501.6050, 02693.501.6051 и 02693.501.6053, открит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6032, закрит басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.6033 и паркинг за каравани в поземлени имоти с идентификатори 02693.501.6034 и 02693.501.6035 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС (2)

Възложител: „ДБ България“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на апартаментен комплекс и жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.131.26, 02676.131.27, 02676.131.8 и 02676.131.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: С. Б.

документация за: Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ I - 308, кв. 28 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на пет броя нови УПИ, отредени „за жилищно строителство“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СТОМИ- 99“ ООД

Инвестиционно предложение: “Преустройство и промяна на предназначението на склад, разположен на подземния етаж на съществуваща сграда - Магазин за хранителни стоки, изградена в имот с идентификатор 66460.225.15, местност Бангееви тополи по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в предприятие за млекопреработка“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

документация за Уведомление  за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“