Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.849, 61813.559.850, 61813.559.851, 61813.559.852, 61813.559.853, 61813.559.854, 61813.559.855, 61813.559.856, 61813.559.857 и 61813.559.858“ и „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.559.886, 61813.559.887, 61813.559.888, 61813.559.889, 61813.559.890, 61813.559.891, 61813.559.892, 61813.559.893, 61813.559.894, 61813.559.895, 61813.559.896, 61813.559.897, 61813.559.898, 61813.559.899 и 61813.559.900, местност Църнако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Х. Б.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина Жм1“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б.Р, И.С, П.Н, Н.Б и „УНИК ГОЛД ГРУП“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Разделяне на поземлен имот с идентификатор 27231.14.7, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград на 17 (седемнадесет) броя нови имота с идентификатори 27231.14.8, 27231.14.9, 27231.14.10, 27231.14.11, 27231.14.12, 27231.14.13, 27231.14.14, 27231.14.15, 272321.14.16, 272321.14.17, 272321.14.18, 272321.14.19, 272321.14.20, 272321.14.21, 272321.14.22, 272321.14.23 и 272321.14.24, местност с. Марулево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и изграждане на една вилна сграда във всеки от новообразуваните имоти“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ФЕМИЛИ-ФИЛИБЕВ-СИЕ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства-скално-облицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на седем двуетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 17395.49.45, местност Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Матанд“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 500 бр. преживни животни /агнета и ярета/ в поземлен имот с идентификатор 77058.12.170, местност Нишанлии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на необходимото технологично оборудване за овцефермата“