Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 31/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Вели Мустакли – управител на „ВЕЛМУС” ЕООД, с. Филипово, Община Банско

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на р. Градинишка от кота 735 м до кота 640 м, землище на с. Филипово, Община Банско”

Съобщение № 29/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Васил Донев, управител на “Дани – Васил Донев 2008” ЕООД със седалище гр. Банско, ул. “Стефан Караджа” № 74

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за настаняване на туристи в имот № 052003 с площ 1.413 дка, местност “Бански път”, землище на с. Баня, Община Разлог”

Съобщение № 28/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Елена Атанасова Борунова с адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 31В, вх. Б, ет. 4, ап. 25

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в поземлен имот с идентификатор 61813.15.851 с площ 4901 кв. м и поземлен имот с идентификатор 61813.15.18 с площ 5000 кв.м, местност „Предела”, землище на гр. Разлог,Община Разлог”

Съобщение № 27/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Петър Петров – управител на ЕТ «Юг-Петър Петров», гр. Сандански, ул. «Кожух» № 5

документация за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на склад за хранителни стоки в цех за производство на шоколадови изделия в имот № 65334.201.104 с площ 4.663 дка, местност “Боруна”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

Съобщение № 26/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Вельо Илиев – кмет на Община Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24     

документация за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк в имот № 026008 и част от имот № 000062, местност “Панагирище”, землище на с. Първомай, Община Петрич”

Съобщение № 25/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Калинов – управител на «Мебел сити» ЕООД, Община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Шипка” № 7 и г-н Теохар Тупаров, гр. Гоце Делчев, ул. “Одрин” № 15     

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мебелен цех, магазин, офиси и складова база в имот № 139045 с площ 4.778 дка, местност “Заемдж.чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев

Съобщение № 24/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Атанас Стоянов Пашалиев – управител на „ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13, чрез пълномощник г-н Георги Илиев Узунов,  гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция и съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения с обща инсталирана мощност в кондензен режим на работа и номинално натоварване 15 МВт (на клемите на генератора) в имот №000348 с площ 5.992 дка, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли”