Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №89/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник, административно-битова сграда, паркинг и собствен водоизточник в имот №009010, местност „Главатица“, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №88/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на земеделска постройка и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.28.18, местност „Карамих. Бунар – Ш.44“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №87/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на спортна площадка – игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения, санитарни възли“ в поземлен имот с идентификатор 04279.36.72 с адрес: местност „Река Бистрица – Ш.107 (Делямзински мост), по Кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №86/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала, разположена в имот с идентификатор 04279.615.2 по КК на Благоевград, УПИ І, кв. 135 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение №85/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.609.49.1.26, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.609.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от помещение за търговска дейност в дентален кабинет“

Съобщение №84/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална спортна площадка с фитнес център в УПИ ХІХ– 203 от кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №83/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Обособяване на пункт за събиране и съхраняване на неопасни отпадъци на площ 180 м2 в имот №000110 в местността „Парниците“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“