Съдържание

Посетители

В момента има 537  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №75/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Промишлена и административна база на „Фармапласт България – КРЕ“ ЕООД - Катунци “ в имот № 679, кв. 61, промишлена зона с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №74/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция на селскостопанска постройка за отглеждане на птици – пъдпъдъци, разположена в УПИ ХХХ - 308, кв. 32 по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №72/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозя, находящи се в землищата на с. Кромидово, с. Капатово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, и с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №73/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за допълнително питейно-битово водоснабдяване на курортно-жилищен комплекс „Lira Thermal Ressort“ в поземлен имот с идентификатор 21498.350.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Съобщение №71/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №70/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на чешма и място за отдих в поземлени имоти с № № 001161, 001159, 001162, 001164 с обща площ 3.839 дка и сондажен кладенец в имот №001161 в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №69/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на мляко в поземлен имот №024255 с площ 1.864 дка в местността „Полето“, землище на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“