Съдържание

Посетители

В момента има 358  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №69/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №68/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Водовземане на подземни води, необходими за поливане на зелени площи, измиване на обслужващи улици и паркинг към склад за месни продукти и водоснабдяване на автомивка, разположени в поземлени имоти с идентификатори 04279.36.21, 04279.36.24 и 04279.36.120 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №67/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Разширение към „Хотел, ресторант и СПА център“ в УПИ 140023, местност „Хано“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №66/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.603.183.1.37 в сграда с идентификатор 04279.603.183.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.603.183 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ ІІ-91 в кв. 35 по плана на ІV-ти микрорайон на гр. Благоевград от „аптека“ в „клинична лаборатория““

Съобщение №65/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на един брой тръбен експлоатационен кладенец за противопожарни нужди и други цели (миене на паркинг и напояване на тревни площи) на обект „Паркинг“ в УПИ II, кв. 30 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №64/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение за напояване в имот № 022016, местност „Цалината“, землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград “

Съобщение №63/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на път за местност „Горно Ораново“ от км. 0+000 до км 3+336 с трасе през имоти № 000114, № 000108 и № 000122, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“