Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №97/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на кафе -сладкарница, находяща се в търговско - административна сграда, изградена в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград в „медико - дентален център““

Съобщение №96/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция на съществуващи оранжерии за целогодишно отглеждане на зеленчуци, добив на подземни води за напояване на зеленчукови култури, чрез изграждане на нов сондажен кладенец и водовземане на минерални води за отопляване на 20 дка оранжерии в имот № 000623 с площ 41.108 дка, местност „Крачница“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №95/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс с площ 50 дка, хидрогеоложко проучване на неогeнския термоводоносен хоризонт на Санданския грабен на дълбочина 500 м, чрез изграждане на проучвателен сондаж и добив на подземни води за добив на подземни води за поливане на зеленчукови култури в имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №94/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на спортна зала в част от УПИ II, кв. 89 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.3024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №93/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка за загробване на умрели заразни животни в част от имот №004043 в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №92/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 75 крави в поземлен имот с идентификатор 61813.387.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №91/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори от находище „Галчово гнездо“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“