Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-50-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 56410.53.236 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: О. И. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланичен пункт за добив и нарязване на месо от зайци в поземлен имот №029012 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-48-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Цех за производство на сокове и нектари в сграда, находяща се в УПИ II-25, кв. 2 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „Клас енерджи“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-46-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно за „Създаване на насаждения от сливи и изграждане на сондажен кладенец с проектна дълбочина 40 м в поземлен имот с № 004714 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: С.В.Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-АПК/2019

РЕШЕНИЕ № 17-АПК/2019 г. за прекратяване на административното производство за изменение на инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ "Баба Цвета" на р. Еловица и р. Стружка, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Възложител: "Миле инженеринг" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2019

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/2019 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за изменение на инвестиционно предложение за „Производство на бетонови смеси чрез оползотворяване на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 в съществуващ бетонов възел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.750.445 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БОЖАНОВ ГРУП” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението