Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-16-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-16-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на биодинамична пермакултурна ферма в поземлени имоти с идентификатори 76180.500.1, 76180.94.125 и 76180.28.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: Л.Е.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-15-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, ТИР-паркинг, пункт за годишни технически прегледи, автосервиз, автомивка, логистичен център, администрация с офиси, заведение за хранене и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 47247.28.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КАСТЕЛЛО” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-AПK/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №14-AПK/2020 г.

Прекратявам административното производство  за „Подробен устройствен план – План за застрояване за разделяне на имот с идентификатор 57830.26.83 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново на шест броя имота с идентификатори 57830.26.243 57830.26.244 57830.26.245 57830.26.246 57830.26.247 и 57830.26.248 с предназначение „за индивидуално вилно строителство“; имот с идентификатор 57830.26.250 с предназначение „ландшафтни брегоукрепителни съоръжения“ и имот с идентификатор 57830.26.249 с предназначение „за път за достъп“ и промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.26.49 от „индивидуално вилно строителство“ в „път за достъп“

Възложител: Г. Г., М. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-13-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване на необходимостта от екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за пелети и мелница, находяща се в УПИ-VIII-473, кв. 39 Стопански двор, с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград“.

Възложител: А. К., Н. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 13-АПК/2020 г. за прекратяване  на започнала административна процедура по преписка с вх. №2269/13.07.2020 г. за „Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на имоти с идентификатори 53059.64.2, 53059.64.7 и 53059.64.8, м. Долене в землището на с. Обидим, община Банско в „за промишлено предприятие“

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 11-АПК/2020 г. за прекратяване  на административното производство за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: П. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра с капацитет 500 л/дневно краве мляко в имот пл. №157 от кв. 15 по плана на с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението