Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-35-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44464.6.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград и закупуване на оборудване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:ЗП О. И. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, търговски обект и заведение за хранене в поземлени имоти с идентификатори 04279.147.16 и 04279.147.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„БАЛИ – 72“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:П. И. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в имот с идентификатор 65334.212.634 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и външни връзки към нея“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.86.5, местност „Шабаница“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТАБАК ТЕКНИК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в проектен имот с идентификатор 69261.200.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Стиви Фиш“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението