Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-14-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство, административен комплекс и изграждане на сондажен кладенец в имот № 228013, местност „Герена“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Х. А. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ТИР паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец, локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) с капацитет 8 – 12 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, пътна връзка и подземно ел. захранване за имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за достъп в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18, местност „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:С. А., Г. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 65108.9.138, 65108.9.129, 65108.9.127, 65108.9.46, 65108.9.13 и бъдещи лозови масиви в имоти с идентификатори 65108.9.22, 65108.9.7, 65108.9.32, 65108.9.6 и 65108.9.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„К. МАНАХОВ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на въздушен ел.провод с цел електрозахранване на жилищни сгради предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 02693.314.4 и 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:В. Н. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ №005187 (новообразуван) от разделяне на поземлен имот № 005174, находящ се в местност „Затока“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Енергоремонт - Кресна“ АД, гр. Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 190,111 дка в поземлени имоти с идентификатори 36083.25.1, 36083.25.2, 36083.25.3, 36083.25.4, 36083.25.5, 36083.25.6, 36083.26.1, 36083.26.2, 36083.28.1, 36083.28.3, 36083.28.4, 36083.28.5, 36083.28.6, 36083.28.8, 36083.28.9, 36083.28.10, 36083.28.11, 36083.28.12, 36083.28.13 и 36083.28.14 в местност „Костов Андък“, 36083.20.62 и 36083.20.27 в местност „Стари лозе“, 36083.31.15 в местност „Козеница“, 36083.30.1, 36083.30.8, 36083.30.9 и 36083.30.10 в местност „Двете тумби“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Златен Рожен“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението