Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N4/2015 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка N 4/2015 г.

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Становище по екологична оценка № БД- 01/2015 г. на РИОСВ-Благоевград, с което е съгласуван Общ устройствен план на Община Сандански с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01/2015 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2015 г.

СЪГЛАСУВАМ Общ устройствен план на Община Сандански, с възложител Община Сандански, с адрес гр. Сандански, бул. “Свобода“ № 14, Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ЕО/2012 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-ЕО/2012 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия в имоти с №№ 027073, 027016, 027026 и 027018, местност „Крастав рид”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-04-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот №024136 с площ 48,862 дка в местността “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за фотоволтаична централа

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-03-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за изграждане на соларна централа в имот № 013073 в местността “Кефаликата-сак. чешма”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград   

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Фотоволтаична централа” в имот №032038, с площ от 21,894 дка, м. „Якуната”, землище с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична сиситема за производство на електрическа енергия в имот №024131, местността “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението