Съдържание

Посетители

В момента има 790  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 03/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 03/01.02.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3459(1)/13.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: "Мобилтел" ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 02/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 02/26.01.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №3855(1)/13.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград

Възложител: Димитър Мачков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-АПК/2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 01-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя - имот № 105022, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил от „ливада“ за „вилно строителство“

Възложител: Васил Праматаров и Снежана Попова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за издадено Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-76-ПР/2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до Община Петрич- ТУК

26-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 26-АПК/20.12.2017 г.

РЕШИХ: прекратявам Започналата процедура по оценка на съвместимост за Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за проектно трасе „Път - улична регулация“ с начало О.Т. 84 – О.Т.86 и следва полски път с идентификатор 011055, местността „Кюрнорещ“, с. Лиляново – О.Т. 401 до О.Т. 416

Възложител: Община Сандански, БУЛСТАТ: 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 20-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 2734/21.08.2017 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдел 84 „т“ през 2017 год. в държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Катунци“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Катунци“, седалище и адрес на управление: с. Катунци, ул. „Асен Лагадинов“ № 17.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА №  07-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам започналата процедура по оценка за съвместимост за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот № 037007, м. „Вадата“, землище на с. Марино поле“, община Петрич, област Благоевград от „нива“ за „производствено-складови дейности - цех за производство на алуминиева дограма и склад за промишлени нехранителни стоки“

Възложител: „ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011“ ООД, ЕИК: 201449854

От тук може да изтеглите пълния текст на решението