Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 19-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение „Провеждане на принудителна и санитарна сеч на опасни клони на дървета, разположени в подотдел 416 „д“ и 419 „г“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 18-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 18-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Възложител: „ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 10/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/27.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в в писмо с изх. №2343(3)/02.07.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за допълнение на инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на оборудване за цех за фасониран материал в УПИ V по плана на с. Места, община Банско, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 9/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/20.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1878(1)/18.06.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ І-214, кв. 21 по ПР на с. Сливница; 2. Инвестиционен проект за строежи: „Производствени складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел. енергия“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 12-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 12-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на Рилска света обител – отдели, подотдели 1069/х, 1081/в, г, е, 1082/а, п, р, 1083/к, 1084/а, 1085/н, о, 1086/ж, р, х, 1087/е, и, 1088/б, в, з, о, п, 1089/н, о, с, 1303/5, 1304/5“

Възложител: РИЛСКАТА СВЕТА ОБИТЕЛ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 8/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №8/14.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в изх. №1808(5)/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02693.55.57 в местността Русковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 7/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/10.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в Решение №25-ОС/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър, търговски и складови помещения, гаражи, офиси и кафе-аперетив в част в размер на 2.500 дка в поземлен имот с номер 019005 с обща площ 4.596 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението