Съдържание

Посетители

В момента има 330  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

23-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000189, местност „Върбите“, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

22-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на малък хотелски комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: ПИ с идентификатор 43606.502.9, землище на с. Лещен, общ. Гърмен, област Благоевград, представляващ УПИ ІV-9, кв. 24 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, защитени зони BG0002076 «Места» и BG0001030 “Родопи Западни”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

21-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на временно преместваемо съоръжение – Типов асфалтосмесител SIM 100 P“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000024, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

19-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Обособяване на воден басейн за отдих и спортен риболов”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №009001, местност „Блатото“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

20-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Обособяване на воден басейн за отдих и спортен риболов”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №030014, местност „Ормана“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

18-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на вилна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 049020, местност „Папаз чаир“, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

17-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на дестилерия на етерично-маслени и медицински култури”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.104.362, местност „Мочура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.