Съдържание

Посетители

В момента има 610  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №73/2018 г.

Възложител:„К. МАНАХОВ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 65108.9.138, 65108.9.129, 65108.9.127, 65108.9.46, 65108.9.13 и бъдещи лозови масиви в имоти с идентификатори 65108.9.22, 65108.9.7, 65108.9.32, 65108.9.6 и 65108.9.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №72/2018 г.

Възложител:„КРИСИЯ 2018“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в имот с № 000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №71/2018 г.

Възложител:Г. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на екоселище – 6 бр. глинени къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №1088/2018

Изх. №4005(1)/26.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор 04279.27.16 в местността „Стара гара - Ш.14“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: В. Г. У.

Прочети още...

Съобщение №1087/2018

Изх. №4004(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане дърводелска работилница в УПИ XXXIV в кв. 246, образуван от имоти 3292 и 5148 по подробен устройствен план на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.7230 в местността „Панаирски ливади“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ГЕОРГИ КАЛАПОТЛИЕВ“

Прочети още...

Съобщение №1086/2018

Изх. №3995(1)/26.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.104 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в работилница за изработка на рекламни изделия и склад“

Възложител: „ЕЛИТ ДИЗАЙН - 09“ ЕООД, ЕИК 200565806

Прочети още...

Съобщение №1085/2018

Изх. №3993(1)/26.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Ателие за производство на алуминиева и РVС, офиси и жилищно строителство в УПИ ІІІ-325, УПИ ІV-325, кв. 19 в с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел обединяването им в нов УПИ ІІІ-325“

Възложител: И. Й. Б.

Прочети още...