Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1080/2018

Изх. №3991(1)/23.11.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале за съхранение на скално-облицовъчни материали в поземлен имот с идентификатор 17395.139.15 (УПИ ХІХ, кв. 281) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „АЙ-КОМЕРС“ ООД ЕИК 200207456

Прочети още...

Съобщение №1079/2018

Изх. №3948(2)/23.11.2018 г.

предложение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за къща на занаятите за художествена керамика с ограда, навес и порта в УПИ I - 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: Р. И. П.

Прочети още...

Съобщение №1078/2018

Изх. №3435(1)/23.11.2018 г.

Уведомление за „Проектно предложение „Предотвратяване на щети по гори на община Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ по мярка 8, подмярка 8.3. към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №1077/2018

Изх. №3755(2)/22.11.2018 г.

Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СЕА КАРС“ ЕООД, ЕИК 101672621

Прочети още...

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: С. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №70/2018 г.

Възложител:„ТАБАК ТЕКНИК“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотелски комплекс в имот № 086005, местност „Шабаница“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №1076/2018

Изх. №3961(1)/20.11.2018 г.

инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на автосервизно оборудване и инструменти за обект: „Автосервиз и шоурум в поземлен имот с идентификатор 43565.59.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„СЕА КАРС“ ЕООД, ЕИК 101672621

Прочети още...