Съдържание

Посетители

В момента има 718  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1075/2018

Изх. №3908(1)/20.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна на предназначението и преустройство на сутерена на „Къща за гости 3“ в имот с идентификатор 20910.11.4 по КК и КР на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград във „винарна за производство на вино“

Възложител:„БОРГО ЛА ВИНЯ“ ООД, ЕИК203249902

Прочети още...

Съобщение №1074/2018

Изх. №3982(1)/19.11.2018 г.

уведомление за “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Симитли“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“.

Възложител:ТП „ДГС – СИМИТЛИ“

Прочети още...

Съобщение №1073/2018

Изх. №3946(1)/19.11.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ водопровод до поземлен имот с идентификатор 04279.148.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:В. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №1072/2018

Изх. №3937(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 61813.781.329, местност „Бойков рид“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. П. Т.

Прочети още...

Съобщение №1071/2018

Изх. №3935(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Бар – кафе“ в „Игрална зала“, разположен на първи етаж на сграда находяща се в УПИ I- 819, 820, кв. 48 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:„АГРОИНВЕСТ ЕМД“ЕООД ЕИК 200582951

Прочети още...

Съобщение №1070/2018

Изх. №3932(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Разширяване на обхвата и качеството на счетоводните услуги чрез подобряване на работната среда и въвеждане на съвременни методи за обслужване на клиентите“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 “Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от програма за „Развитие на селските райони 2014 - 2020 г.““

Възложител:„АЙ ДЖИ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 101610107

Прочети още...

Съобщение №1069/2018

Изх. №3930(1)/19.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване и бетонен комплектен трансформаторен пост за новостроящо се предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, клон Петрич“ ЕИК 831133152 0038

Прочети още...