Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1048/2018

Изх. №3807(1)/16.11.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 76180.86.5, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на К. А. Й.“

Възложител: К. А. Й.

Прочети още...

Съобщение №1047/2018

Изх. №3777(1)/16.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на „Базова станция BLG0329.A000 „Maxtel” с честотен обхват 900-2100 МHz върху покрива на сграда с идентификатор 04279.612.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №1046/2018

Изх. №3899(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Доставка и монтиране на оборудване за производство на метални изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.750.208 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „РЕДИВИВУС“ ЕООД ЕИК 101752124

Прочети още...

Съобщение №1045/2018

Изх. №3866(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на занаятчийски комплекс, вертикална планировка и ограда в УПИ VIII - 479, кв. 2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: В. Н. Л.

Прочети още...

Съобщение №1044/2018

Изх. №3865(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, магазин и авторемонтна работилница в УПИ II, пл. № 10, масив 28 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: С. И. Ш.

Прочети още...

Съобщение №1043/2018

Изх. №3841(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №1042/2018

Изх. №3830(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Ремонт на сграда „Бутилково отделение“, находяща се в УПИ II, пл. № 283, кв.37 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ДАМЯНИЦА“ АД, ЕИК 101053576

Прочети още...