Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 86/2012 г.

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ с №005135, местносот „Завоя“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевгард“

Съобщение № 85/2012 г.

инвестиционно предложение: „Инсталация за преработка на излезли от употреба стари автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 65334.201.84 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 84/2012 г.

инвестиционно предложение: „Преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.38.1.1, 04279.38.67.1.2, 04279.38.67.1.3, 04279.38.67.1.4; 04279.38.67.1.5 и 04279.38.67.1.6, находящи се в сграда с идентификатор 04279.38.67.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.38.67 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград във ветеринарна лечебница и шивашки цех“

Съобщение № 83/2012 г.

инвестиционно предложение: „Комбинирано производство на топло и електроенергия в УПИ ХХХ, кв. 87, ПИ с идентификатор 61813.757.107 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 82/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Увекс Про“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 81/2012 г.

инвестиционно предложение: „Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

 

Съобщение № 80/2012 г.

инвестиционно предложение: Разширение на дейности на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, находяща се в УПИ ІV-76, кв. 73 по сега действащия план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград включване на нови дейности и нови отпадъци: излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (ИУГ), строителни отпадъци и отпадъци от опаковки“