Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 26/ 2009 г.

Представена от г-н Иван Петров Чобанов, с. Марикостиново, ул. «Марица» № 3 чрез пълномощник Димитрина Христова Чакалова, с Дрангово, Община Петрич, документация за инвестиционно предложение: «Търговски комплекс в поземлен имот №011109 с площ 7.003 дка, местност «Лозарски андък», землище на с. Марикостиново, Община Петрич

Съобщение № 25/ 2009 г.

Представена от г-н Валентин Чиликов – кмет на Община Струмяни документация за инвестиционно предложение: «Паркинг в поземлен имот с пл. № 164, кв. 29 с площ 558 м2 по плана на с. Илинденци, Община Струмяни»

Съобщение № 24/ 2009 г.

Представена от ПЛАМЕН ТОМОВ БАРБУТЕВ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ж.к. „Юг” бл. 8, вх. Б, ет. 3 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ „Лъки” на течащи води на р.  Селската река с кота на водохващането 720 м и кота на водоползване 660 м в землище на с. Лъки, Община Хаджидимово, Област Благоевград

Съобщение № 23 / 2009 г.

Представена от УПРАВИТЕЛЯ НА „НИ-КО 2004”ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД ж.к. „Запад” № 21, ет. 3, ап. 6 документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Лъкенска с кота на водохващането 860 м и кота на водоползване 755 м в землище на с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград

Съобщение № 22 / 2009 г.

Представена от проф. Любомир Лалов Иванов – управител на фондация «Манфред Вьорнер», гр. София, ул. «Славянска» № 21 документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на приемно-обучителен център по опазване на околната среда и защита на биоразнообразие в имот №000266 с площ 6.098, местност „Гюров андък”, землище на гр. Мелник, Община Сандански”

Съобщение № 21 / 2009 г.

Представена от Костадин Тодоровски, живущ в гр. Благоевград, ул. «Кл. Охридски» № 16 документация за инвестиционно предложение: изграждане на мотел, заведение за хранене, автомивка и шоурум в имот № 04279.80.13 с площ 0.669 дка, местност “Горски разсадник”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград

Съобщение № 20 / 2009 г.

Представена от   „ГПА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „Гоце Делчев” № 22, вх. А документация за инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 м3/год. от воден обект река Струма в местността „Блатото”, землище на село Старчево, Община Петрич и село Левуново, Община Сандански, Област Благоевград