Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение №19 / 2009 г.

Представена от  Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. « Никола Вапцаров» № 1 документация за инвестиционно предложение: вътрешна канализационна мрежа на с. Осеново и изграждане на четири броя пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в регулационния план на с. Осеново и имот № 007028 с площ 6.906 дка, местност “Реката”, землище на с. Осеново, Община Банско

Съобщение №17 / 2009 г.

Представена от  Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. « Никола Вапцаров» № 1 документация за инвестиционно предложение: “Корекция на река Осеновска от начална точка 111 до крайна точка127 с дължина 460.85 м”, землище на с. Филипово, Община Банско

Съобщение №18 / 2009 г.

Представена от  Александър Краваров – кмет на Община Банско, гр. Банско, пл. « Никола Вапцаров» № 1 документация за инвестиционно предложение: ремонт на канализационна мрежа и изграждане на три броя пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) - ПСОВ 1 с капацитет 520 еквивалентни жители в южната част на парцел 186 в кв. 23, ПСОВ 2 с капацитет 303 еквивалентни жители в североизточната част на парцел 257 в кв. 22 и ПСОВ 3 с капацитет 25 еквивалентни жители в имот 478 в кв. 37 по плана на с. Кремен, Община Банско

Съобщение №16 / 2009 г.

Представена от г-н Венцислав Савов, живущ в гр. София, бул. “Александър Пушкин” № 23, ет. 4, ап. 18 документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на вилно селище в имот № 002008 с площ 2.747 дка, местност “Водата”, землище на с. Черешово, Община Белица”

Съобщение №15 / 2009 г.

Представена от Г-Н ИЛИАН КРЪСТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА, ГР. КРЕСНА 2840, ул. „Македония” № 95, документация за инвестиционно предложение: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна” в Община Кресна, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №14 / 2009 г.

Представена от инж. Вельо Илиев – кмет на Община Петрич, град Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24, документация за инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2596 еквивалентни жители и довеждащ колектор за с. Коларово в поземлен имот №064028 с площ 3.734 дка, местност „Карталица”, землище на с. Коларово, Община Петрич

Прочети още...

Съобщение №13 / 2009 г.

Представена от г-н Никола Шалев – управител на ЕТ «Никола Шалев» със седалище и адрес на управление гр. Хаджидимово, ул. «Илинденци» № 35 документация за инвестиционно предложение: “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали” в УПИ ХVІІІ – 86 в кв. 101 по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово

Прочети още...