Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 48/ 2009 г.

Г-н Абди Мехмед Молласали, гр. Якоруда,  документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на хотелски комплекс в имот №459032 с площ 10.325 дка, местност „Трещеник”, землище на гр. Якоруда, Община Якоруда”


Съобщение № 47/ 2009 г.

Г-н Кирил Борисов Анзов – управител на „БУЛТЕРА – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13, чрез пълномощник г-н Георги Илиев Узунов, гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 13 документация за инвестиционно предложение:   „Изграждане на газова централа за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 48 МВт, включваща 2 блока по 24 МВт в имот №000324 с площ 19.499 дка, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли”


Съобщение № 46/ 2009 г.

Г-жа Милена Емилова Драгийска-Цойнеруправител на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД, гр. София, документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на супермеркет в УПИ І – 3417 с площ 42700 кв. м, кв. 49 по плана на гр. Петрич, Община Петрич”


Съобщение № 45/ 2009 г.

Г-Н БОРИС НИКОЛОВ ЧАКИНСКИ, ГР. СОФИЯ - документация за инвестиционно предложение: за изграждане на МВЕЦ “Петрич” на ГНК “Петрич” в имот № 008011 с площ 3.718 дка, местност “Бръцко поле”, землище на с. Коларово, Община Петрич


Съобщение № 44/ 2009 г.

Г-Н ЕМИЛ СЪБЕВ НИКОЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „ХИДРОНЕТ” АД, ГР. СОФИЯ, район Лозенец,  документация за инвестиционно предложение: изграждане на МВЕЦ „УОТЪРГЕИТ – 1” на река Места в землищата на гр. Хаджидимово и селата Абланица, Теплен, Петрелик и Блатска, община Хаджидимово, Област Благоевград


Съобщение № 43/ 2009 г.

Представена от „СТРУМА УАЙН КЪМПЪНИ” АД, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА”, документация за инвестиционно предложение: изграждане на капкова система за напояване на поземлени имоти с обща площ 213 дка, находящи се в масиви с номера 001,002, 004 и 005 в местностите „Косматица”, „Раздол”  и „Дели Али” в землище на с. Генерал Тодоров, Община Петрич, Област Благоевград


Съобщение № 42/ 2009 г.

Представена  от   Г-Н П. САМАРДЖИЕВ – ДИРЕКТОР НА „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” – ГР. БЛАГОЕВГРАД, ГР. СОФИЯ, пл „Св. Неделя” № 6 документация за инвестиционно предложение за изграждане на „Административна сграда и гаражи” в поземлен имот с идентификатор 57159.501.2  с площ 8919 м2 в местността „Поповка” в землище на с.  Покровник, Община Благоевград, Област Благоевград