Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №111/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва в имот № 000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №110/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на ремонтна работилница, находяща се в УПИ ХVІ-397, кв. 37 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград в мандра за преработка на мляко с дневен капацитет 5 тона“

Съобщение №109/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на крави в поземлен имот №000351 в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №108/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Засаждане на 20 дка малини и 60 дка лозя в поземлени имоти с идентификатор 56126.44.147 и 56126.44.148 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №107/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на 47.512 дка интензивно трайно насаждение от ябълки и монтаж на конструкция против градушка в имоти с №№ 007001, 007003 и 007036 в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №106/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на нови лозови насаждения и изграждане на система за капково напояване в имоти с №№ 108006, 104002, 038004, 029003, 029004, 029005, 030006, 030003, 032001, 032002, 031001, 031002, 031008, 031009, 031011, 031012, 031013, 012006, 012008, 012009, 012010, 012011, 019003, 019004, 019005, 019007, 031004, 031005, 031018, 031016, 031017, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №105/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на трайни насаждения от череша и лешник в имоти №№ 062004, 062006, 062007, 062008, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023, 062024, 062025, 062026, 062027, 062036, 063010 и 063011, землище на с. Склаве и имоти №№ 006006, 006008, 006010, 068001, 068002, 068003, 068004 и 068007, землище на с. Спатово, със система за капково напояване, изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число помещение за обитаване в имот № 062036, землище на с. Склаве и изграждане на ажурна ограда около имотите, община Сандански, област Благоевград“