Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №139/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен реинжекционен кладенец за промишлено водоснабдяване (охлаждане с подземни води) на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 47408.501.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №138/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от череши и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 063008, 063007, 063011, 063009, 063003, 063016, 063015, 063005, 063006, 063010, 063012, 063013, 066001, 066002, 066003, 066004, 066007, 066008, 066009, 066010, 066011 и 066006 в землището на с. Хотово, община Сандански, и изграждане на селскостопански постройки в имоти с №№ 066002, 066003, 066004, 063003, 063005, 063015 и 063016 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №137/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на един брой полиетиленова оранжерия за зеленчукопроизводство с метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 65334.62.48 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №136/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от касис и капкова система за напояването им в имоти с №№ 007012, 026001, 027009, 027010, 135005, 214006, 214008, 428002, 163008, 029012, 029009, 030005, 433001, 450033, 450035, 450037, 450040, 450044, 450048, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №135/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на птицеферма за интензивна отглеждане на кокошки носачки чрез волиерна система с капацитет 39500 бр. в поземлен имот №000204 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №134/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи тръбопроводи за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ XXXIII, пл. № 1044, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог, област Благоевград“

Съобщение №133/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощна градина с капково напояване в имоти с №№ 005010, 055008, 005007, 076011, 076010, 076008, 076007, 076006, 076005, 076004, 076001, 033005, 033004, 033003, 013008, 076014, 076012, 033013, 033007, 076013, 076016, 076017, 076018, 077031, 077001, 076023, 076022 и 080004 в землището на с. Яново, община Сандански, ограждане на имотите и изграждане на склад за съхранение на плодове в УПИ ХХІV, кв. 14 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“