Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ски писта „Кулиното II” и ски лифт „Кулиното“ в ски зона „Кулиното“ в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: "МЕГА ЕС“ ЕООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлени имоти с идентификатори 56126.250.31 и 56126.250.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.323.2717, местност Реката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ю. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на детски летен лагер в поземлени имоти с идентификатори 37349.93.4 и 37349.93.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ключ, община Петрич“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: А. Т.

документация за: „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП –ПЗ ) за поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствено-складови дейности“ и Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за трасе на захранващ кабел 20 кV и транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. П. и Т. Д.

документация за: Проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43566.3.7, местност Щапо по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „За жилищни нужди“ в „За фотоволтаична централа“