Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БЕАТРИЧЕ КОМФОРТ“ ЕООД

документация за Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.75.4, местност Капината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с цел отреждането му „за „Производствено-складови дейности – фотоволтаична електроцентрала“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 57176.75.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „СОЛАРИКС“ ООД

документация за Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала поземлен имот с идентификатор 14492.5.51, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: В. М.

документация за Уведомление за Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.368.10, местност Джоов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел промяна предназначението от „друг вид земеделска земя“ за „склад за промишлени стоки и фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Програма за качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Л. К.

Инвестиционно предложение: „Вилно строителство - нискоетажно жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.171.7, местност Пончина могила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти за поземлени имоти с идентификатори 49179.35.23, 49179.35.39, 49179.35.60 и 49179.35.209, местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект на План за интегрирано развитие на община Разлог за периода 2021 - 2027 г.