Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 8/26.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 8/26.09.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-26-ПР/2019 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до „ДЕС-М“ ЕООД- ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-164-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-164-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-19-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на гр. Кресна“, предвиждащо изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води с капацитет 4628 е.ж. в имот № 005063 и изграждане на довеждащ колектор от шахта разположена в имот № 005119 до ПСОВ, землище на гр. Кресна, община Кресна

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-20-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на външен довеждащ канализационен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - с. Мусомища” в земи извън регулация на с. Мусомища и имот № 031121, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на скално - облицовъчни материали от находище „Беслен“ на площ 69 522 кв. м“, землище на с. Беслен, община Хаджидимово

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-08-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за изграждане на „МВЕЦ на р. Перивол” в землище на с. Бачево, общ. Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2008 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Филипово-1“ от кота 633.5 м до кота 622.5 м на р. Места, землище на с. Филипово и с. Кремен, община Банско

Прочети още...