Съдържание

Посетители

В момента има 530  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

31-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 31-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преписка с вх. №3648/13.11.2020 г. за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.32.1, местност Туркаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, област Благоевград с НТП „нива“ в „площадка за добив на подземни богатства-строителни материали – пясъци и чакъли“

Възложител: „Бистрица 2020“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

30-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 30-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т. ч. съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ИП „Изграждане на цех за производство на мебели и изделия от дърво, администрация и търговска част (магазин) в поземлен имот с идентификатор 40912.45.597 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

29-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 29-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преценяване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ IX-47 и УПИ X-46, 645, кв. 3 по плана са н. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-31-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 09.11.2020 г. Решение № БД-31-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Временен склад за депониране на инертни материали – пясък, филц, баластра, мергели в поземлен имот с идентификатор 49432.114.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомище, обш. Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „БКС“ ООД.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-30-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 04.11.2020 г. Решение № БД-30-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига“ на р. Пиринска Бистрица в землищата на с. Ходжово, община Сандански и с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Д-М - 2011“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 29.10.2020 г. Решение № БД-29-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 20331.51.94, местност Дерето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, област Благоевград от „за жилищно“ в „за офиси, жилища и пералня с химическо чистене“ с възложител: „АВАСАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 20.10.2020 г. Решение № БД-28-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част (15710 кв.м) от поземлен имот с идентификатор 47408.32.1, местност Туркаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, област Благоевград „за площадка за добив на подземни богатства-строителни материали – пясъци и чакъли“ с възложител „Бистрица 2020“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението