Съдържание

Посетители

В момента има 454  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-34-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промени в управлението на отпадъците, регламентирани в Комплексно разрешително №519/-Н0/2015 г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 31139.44.18, местност „Буров андък“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна в поземлен имот с идентификатор 65334.210.650 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и поземлен имот с идентификатор 56839.91.493 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.50.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРТ БИЛД АП“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на нова техническа инфраструктура от първостепенно значение – общински път ІV клас в местностите „Чапрашлико“ и Ачкала“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 бр. животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФЕРМА МЕРКЕЗ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението