Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-20-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.160.187 и 02676.160.188, местност „Овиначе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. О.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на 60 броя говеда за месо в поземлен имот с идентификатор 02676.97.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. З., М. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за сепариране, балиране и съхранение на отпадъци в поземлени имот с идентификатори 30702.50.9, 30702.50.10, 30702.50.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „УНИТРЕЙД ИМОТИ“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство, търговия и склад в поземлен имот с идентификатор 04279.22.15 в местността Стара гара по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ивел 93“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на „Билла маркет“ в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6329 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин хипермаркет, допълваща сграда за промишлени стоки, паркинг, противопожарен резервоар, трафопост и рекламни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 56126.2.25 и площ 21.234 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград и изграждане на Пътна връзка към имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на „Магазин за хранителни и битови стоки тип „BILLA“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и топла витрина, паркинг и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 04279.621.99 и площ 5008 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 04279.621.42, площ 67657 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЛ РИЛА - МЕТАЛ“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението