Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-51-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Модернизация и разширение с ново строителство на сгради и съоръжения, разпределение и оборудване, разположени в рамките на съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 48578.20.2 (УПИ 020001) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Обществено обслужване и жилищно строителство - изграждане на обществена сграда и четири еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.12.12 (образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 02676.12.52 и 02676.12.66), местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Хотел Перун - Банско“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали, на площ от 89.3 дка на находище „Беслен“ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Илинда“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводни мрежи, изграждане на съоръжения за селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица, и реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Лещен, с. Горно Дряново и с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на почивно оздравителен комплекс в поземлен имот с идентификатор 54537.52.1, местност Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИДО 2020“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки тип „Лидл“ в поземлени имоти с идентификатори 04279.621.80 и 04279.621.81 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х :  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в местността Под грамада-Ш.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИГ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението