Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №910/2019

Изх. №3633(3)/25.11.2019 г.

Инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството на минерална вода от КЕИ №5 + КЕИ №4 от находище за минерална вода „Гулийна баня“ към апартаментен хотел, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02693.50.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград - изменение на Разрешително за водовземане №МВ-022013-ГБ/08.03.2013 г.“

Възложител: „СНЕЖАНА ТУР“ АД

Прочети още...

Съобщение №909/2019

Изх. №3728(1)/22.11.2019 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на дом на занаятите в УПИ 000779, землище на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград

Възложител: И. С. Й.

Прочети още...

Съобщение №908/2019

Изх. №3621(2)/22.11.2019 г.

Изменение на инвестиционно предложение “Складово - производствени дейности - складове за пакетирани хранителни и нехранителни стоки и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 56126.241.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ВАН КАР СЪРВИЗ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №907/2019

Изх. №3664(1)/21.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20540.27.8 в местността „Пролетница“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: М. Г. К., Б. Г. К.

Прочети още...

Съобщение №906/2019

Изх. №3664(1)/21.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.17, местност Камено по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ПИАД ГРУП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №905/2019

Изх. №3636(1)/21.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 65334.102.570.3.56 (офис А_01), находящ се в сграда с идентификатор 65334.102.570.3 в поземлен имот с идентификатор 65334.102.570 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от „офис“ в „за промишлени стоки“

Възложител:С. И. С.

Прочети още...

Съобщение №904/2019

Изх. №3677(1)/20.11.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” – за отдел, подотдели 2 „б“, 2 „д“, 2 „з“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Прочети още...