Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №939/2019

Изх. №3791(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Неакцизна зона на производствената площадка на „Карлсберг България“ АД, включваща зона за съхранение на палети, вана за изливане на бракувана бира, КПП и открит склад за бракувана бира в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №938/2019

Изх. №3780(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.292.12 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград.

Възложител:В. Т. А.

Прочети още...

Съобщение №937/2019

Изх. №3775(2)/03.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„РАЙКОВ-СТОУН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №936/2019

Изх. №3730(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„А-СТРОЙ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №935/2019

Изх. №3115(5)/03.12.2019 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ на УПИ ІІ.59 и УПИ VІ-59, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, като двата УПИ се обединят в един УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
2. Изменение на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ за УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
3. Инвестиционен проект за обект: „Стаи за гости и ресторант“ в УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. А. К., Ю. Ю. К.

Прочети още...

Съобщение №934/2019

Изх. №3782(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 04279.108.71 в местността „Под черквата - Старо Струмско“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Н. Г. Б.

Прочети още...

Съобщение №933/2019

Изх. №3767(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на магазин с идентификатор 65334.301.5125.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.5125.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5125 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за обособяване на три броя магазини за промишлени стоки“

Възложител: Й. В. Г., А. К. Г.

Прочети още...