Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1284/2021

Изх. №4148(1)/23.12.2021 г.

Уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) –изменение на плана за застрояване (ПЗ) с цел обединяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.38.63, 04276.38.64 и 04279.38.65, местност „Кури дере-Ш.22“ в нов поземлен имот с проектен идентификатор 04279.38.80 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с предназначение на новообразувания имот за „складова база, магазини и офиси“ и изграждане на уличен канал за битови отпадъчни води

възложител: Р. И.

Прочети още...

Съобщение №1283/2021

Изх. №4101(3)/23.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 47408.47.94 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Р. И.

Прочети още...

Съобщение №1282/2021

Изх. №4233(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда с гараж в поземлен имот с идентификатор 24367.62.4, местност Мучова чука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:К. К.

Прочети още...

Съобщение №1281/2021

Изх. №4210(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ ІХ - за читалище в кв. 8А по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград и изменение на Плана на улична регулация (ИПУР) от о. т. 89, о. т. 90, о. т. 91, о. т. 92, о. т. 61“

възложител: „АСБАХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Н. П.

Прочети още...

Съобщение №1280/2021

Изх. №4203(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ): изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ III-общ., УПИ IV-общ., УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., кв. 28 по плана на с. Логодаж, община Благоевград по имотни граници на имот с пл. № 208 и образуване на три нови УПИ III-208, УПИ IV-208,общ. и УПИ V-208,общ. с предназначение „за жилищно строителство“ и план за застрояване (ПЗ) за застрояване на новообразувани УПИ III-208, УПИ IV-208,общ. и УПИ V-208,общ., кв. 28 по плана на с. Логодаж, община Благоевград - ново ниско свободно застрояване

възложител: К. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №1279/2021

Изх. №4194(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 100 kW върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 04279.36.21.1 и до 100 kW върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 04279.36.21.3 в поземлен имот с идентификатор 04279.36.21 в местността Река Бистрица - Ш 107 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ДЕКОВИС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1277/2021

Изх. №4174(1)/22.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ ХIХ, кв. 3 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград с предназначение „за читалище, клуб и сладкарница“, с цел образуване на два броя нови УПИ ХХII и УПИ ХХIII по имотните граници на имот с пл. № 83, отредени за имот с пл. № 83 с предназначения „за жилищно строителство“ и отпадане на пешеходна алеяв частта на имот с пл. № 83 и план за застрояване за новообразувани имоти УПИ ХХII-83 и УПИ ХХIII-83, кв. 3 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград - ново средно свободно жилищно застрояване

възложител: Б. Д.

Прочети още...