Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1242/2021

Изх. №3955(3)/15.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 в местността Мекушка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Ж. П.

Прочети още...

Съобщение №1241/2021

Изх. №4092(1)/14.12.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1240/2021

Изх. №4128(1)/13.12.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17395.221.51 по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. В.

Прочети още...

Съобщение №1239/2021

Изх. №4127(1)/13.12.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 87802.49.29 по КК и КР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. Г.

Прочети още...

Съобщение №1238/2021

Изх. №4018(2)/13.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител:  Е. Т., Е. Т.

Прочети още...

Съобщение №1237/2021

Изх. №4080(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2021 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Белица“

възложител:  ТП „ДГС - БЕЛИЦА“

Прочети още...

Съобщение №1236/2021

Изх. №4038(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:  Г. А. и др.

Прочети още...