Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1249/2021

Изх. №4054(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Феникс“ от о.т. 95 до о.т. 165 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1248/2021

Изх. №4051(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Долна Белица“ от о.т. 2 до о.т. 76 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1247/2021

Изх. №4050(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Васил Левски“ от о.т. 244 до о.т. 15 по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1246/2021

Изх. №4049(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ от о.т. 1 до о.т. 77 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1245/2021

Изх. №4041(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривите на сгради с идентификатори 04279.614.392.1 и 04279.614.392.2 разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.614.392 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВИГИ-АНДОНОВИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1244/2021

Изх. №4089(1)/15.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 27231.38.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и Инвестиционен проект „за допълващо застрояване – трафопост в имота“

възложител: Л. Р., С. Д.

Прочети още...

Съобщение №1243/2021

Изх. №4046(2)/15.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 66460.175.27, местност Горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли , община Симитли, област Благоевград“

възложител: О. Д.

Прочети още...