Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1221/2021

Изх. №4031(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане търговски център и обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 61813.750.467 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ ХХІІ, кв. 136 А по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград)“

възложител: „СМОЛЯН СИТИ ЦЕНТЪР“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1220/2021

Изх. №3995(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.105.38 в местността Армутлика по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: В. Р., С. Р.

Прочети още...

Съобщение №1219/2021

Изх. №3993(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 100 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 04279.618.15.1, находяща се в УПИ III-6479, кв. 1 (поземлен имот с идентификатор 04279.618.15) по плана на „Промишлена зона“, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1218/2021

Изх. №3991(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Благоевград, землище на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ТП ДГС - БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1217/2021

Изх. №3984(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 62699.24.20 в местността Амитица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: Д. И.

Прочети още...

Съобщение №1216/2021

Изх. №3975(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ І - 049002,049004,049003 (поземлен имот с идентификатор 47189.49.11, местност Високия рид по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград), отреден за „Фотоволтаична централа“

възложител:„ЕКО ВАТ 08“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1215/2021

Изх. №3968(1)/08.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.804.101, местност „Бел път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ШАНДИ ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД

Прочети още...