Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

22-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 012011, местност „Буйна" в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици .

Местоположение: област Благоевград, община Кресна, землище на с. Горна Брезница, имот с номер 012011; защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци" и BG0002003 „Кресна".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

21-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Изграждане на логистична база за складиране, обработка и продажба на зеленчукови продукти и плодове", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №100049 в местността „Германско летище – 1", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 "Рупите"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

20-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000783, местност „Попина лъка" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер" за опазване на дивите птици .

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000783; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 „Пирин Буфер"..

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

19-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 000735, местност „Мозговица" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер" за опазване на дивите птици .

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 00735; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 „Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

16-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на друг вид производствен, складов обект", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.173.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

15-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на винарна с капацитет до 100 тона годишно и къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №022006, местност „Долна махала", землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

14-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2014 г. за извършване на оценка на степента на въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път „Храсненска река", землище на с. Храсна, община Сандански, област Благоевград, който се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер", определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, вкл. на дивите птици от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: териториален обхват на ЮЗДП ТП ДГС „Катунци", землище на с. Храсна, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.