Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

30-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 "Рупите - Струмешница" и BG0002098 "Рупите"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

29-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад, офис, магазин за строителни стоки и автокъща в имот с номер 096008, местност „Маноле /0/" в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Гърмен, имот с номер 096008; защитена зона BG0002076 „Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

17-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 027147, местност „Сарп дере" в землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер" за опазване на дивите птици .

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на с. Добротино, имот с номер 027148; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 „Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението. Публикувано на 27.05.2014 г.

От ТУК може да изтеглите Решение №17-ОС-1/2014 г. за поправна на очевидна фактическа грешка

28-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на склад за фураж", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.108.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

26-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за тикли и търговски обект", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №089002, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

25-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №104006, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

23-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на хладилна база за плодове и зеленчуци", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, землище на с. Кърналово, имоти с номера 101005 и 101006; защитена зона BG0002098 „Рупите".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.