Съдържание

Посетители

В момента има 748  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2014 г.

13-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин и склад за промишлени стоки, автосервиз с автомивка в поземлен имот с номер 030001 и поземлен имот с номер 030006 в местността „Киселица", землище на с. Ново Делчево, общ. Сандански, обл. Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания и видовете растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Ново Делчево, имоти с номера 030001 и 030006; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

12-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12-ОС/2014 г. за за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за търговско складови дейности за промишлени стоки", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №037001, местност „Банята", землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 "Рупите - Струмешница"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

11-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2014 г. за за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за "Изграждане на градински център", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от имот №100050 в местността „Германско летище – 1", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 "Рупите"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

9-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 09-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за производство на мебели, изделия от дърво и магазин", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: УПИ ХХІІІ-1396 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

8-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 08-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за месопреработка", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.153.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

7-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 07-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за "Изграждане на автосервиз", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 056004, местност „Чанъз - кавака", землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

6-ОС/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 06-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Цех за метални конструкции в имот с номер 002021 в местност „Чалтията", землище на с. Първомай, общ. Петрич, обл. Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типовете природни местообитания и видовете растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, землище на с. Първомай, имот с номер 002021; защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

тук може да изтеглите пълния текст на решението.